Tpharm.info


Zolpidem ratiopharm - Fass

Openmedi.orgZolpidem ratiopharm 10 mg


8/22/2014
06:40 | Author: David Perry

Zolpidem vs ambien
Zolpidem ratiopharm - Fass

Zolpidem som finns i Zolpidem ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring. Lagerstatus.

Eftersom zolpidem utsöndras i små mängder i modersmjölken, ska Zolpidem ratiopharm inte användas under amning.

Den aktiva substansen i Zolpidem ratiopharm 5 mg filmdragerade tabletter är 5 mg zolpidemtartrat. Den aktiva substansen i Zolpidem ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter är 10 mg zolpidemtartrat.

Zolpidem ratiopharm förskrivs endast för sömnproblem som är svåra, orsakar stort obehag eller har omfattande inverkan på vardagslivet.

Äldre och svaga patienter De bör få en lägre dos (se avsnitt 3. Hur du tar Zolpidem ratiopharm). Zolpidem ratiopharm har en muskelavslappnande effekt. Därför har speciellt äldre patienter en ökad risk för att falla omkull och som konsekvens få höftfrakturer när de stiger upp från sängen på natten.

Patienter med nedsatt njurfunktion Tala om för din läkare om du har nedsatt njurfunktion. Det kan ta längre tid för din kropp att göra sig av med Zolpidem ratiopharm. Även om det inte är nödvändigt att ändra dos en, ska försiktighet iakttas.

Liksom alla läkemedel kan Zolpidem ratiopharm orsaka biverkning ar men alla användare behöver inte få dem.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Informera läkaren om du planerar att bli gravid under behandlingen med Zolpidem ratiopharm eller om du misstänker att du är gravid, så att han/hon kan besluta om behandlingen ska fortsätta eller ändras.

Beroende Det är möjligt att fysiskt eller psykologiskt beroende utvecklas. Risken ökar med dos en och längden av behandlingen och är större hos patienter som tidigare missbrukat alkohol eller droger. Om fysiskt beroende har uppstått medför ett plötsligt avbrytande av behandlingen abstinenssymtom (se avsnitt 3. Om du slutar att ta Zolpidem ratiopharm).

Felaktig användning av zolpidemtartrate har rapporterats hos drogmissbrukare.

Patienter med nedsatt leverfunktion För patienter med nedsatt leverfunktion rekommenderas en dos på 1 tablett Zolpidem ratiopharm 5 mg eller ½ tablett Zolpidem ratiopharm 10 mg (motsvarande 5 mg zolpidemtartrat/dag). Läkaren avgör om din dagliga dos kan behöva höjas.

om du är allergisk (överkänslig) mot zolpidem eller något av de övriga innehållsämnena i Zolpidem ratiopharm.

Innehavare av godkännande för försäljning: ratiopharm GmbH, Blaubeuren, Tyskland.

som primär behandling till patienter med vanföreställningar ( psykos er).

Biverkning arna verkar vara relaterade till individuell känslighet och förekommer oftare inom en timme efter intagande av tabletten om du inte går till sängs eller somnar omedelbart.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

som enda behandling av depression eller ångest. Symtomen på depressions kan förvärras. Om du någonsin känt att du är så värdelös att du har tänkt på att ta ditt liv är det mycket viktigt att du talar om det för din läkare eftersom han kanske kan hjälpa dig.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Psykiska störningar:

Filmdragerad tablett 10 mg (vit, avlång, oval, bikonvex, filmdragerad, med skåra på båda sidor och märkt ZIM och 10 på ena sidan).

Muskler, skelett och bindväv: Muskelsvaghet.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrerings­stället:

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Särskild receptblankett krävs Sömnmedel.

Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner. Sömnighet, minnesrubbningar, nedsatt koncentrationsförmåga och nedsatt muskelfunktion kan ha en negativ effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. (Se även avsnitt 2. Intag av Zolpidem ratiopharm med mat och dryck). Detta gäller speciellt efter otillräcklig sömn.

Äldre och svaga patienter För äldre och svaga patienter rekommenderas en dos på 1 tablett Zolpidem ratiopharm 5 mg eller ½ tablett Zolpidem ratiopharm 10 mg (motsvarande 5 mg zolpidemtartrat/dag). Läkaren avgör om din dagliga dos kan behöva höjas.

läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar ( neuroleptika, medel mot psykos, antidepressiva medel (t.ex. sertralin )). sömnmedel.

om du har en svår leverskada (leversvikt).

läkemedel mot krampanfall ( antiepileptika ). narkosmedel.

ska orsaken till sömrubbningarna utredas.

Maximal dos En daglig dos på 2 tabletter Zolpidem ratiopharm 5 mg eller 1 tablett Zolpidem ratiopharm 10 mg (motsvarande 10 mg zolpidemtartrat/dag) ska inte överskridas.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

Ta alltid Zolpidem ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sömnighet under följande dag, bedövade känslor, nedsatt reaktionsförmåga, trötthet, huvudvärk, yrsel, svårighet att komma ihåg saker vilket kan förenas med olämpligt beteende, ataxi (förlust av koordination av muskler), försämring av sömnlöshet. Öron och balansorgan:

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

I denna bipacksedel finner du information om: 1. VAD ZOLPIDEM RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 2. INNAN DU TAR ZOLPIDEM RATIOPHARM 3. HUR DU TAR ZOLPIDEM RATIOPHARM 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 5. HUR ZOLPIDEM RATIOPHARM SKA FÖRVARAS 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.

Ombud: Teva Sweden AB Box 1070 251 10 Helsingborg.

läkemedel för behandling av olika svampinfektioner, t.ex. itrakonazol och ketokonazol.

Om Zolpidem ratiopharm används av goda medicinska skäl i slutet av graviditeten eller under förlossningen kan effekter såsom nedsatt kroppstemperatur, slappa muskler, andningssvårigheter och abstinensbesvär förekomma hos det nyfödda barnet på grund av fysiskt beroende.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkning ar. Beskrivning av dessa effekter och biverkning ar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Patienter som tidigare har missbrukat alkohol och droger Extrem försiktighet ska iakttas. Dessa patienter ska övervakas noggrant under behandlingen med Zolpidem ratiopharm, eftersom de har en ökad risk för tillvänjning och för psykologiskt beroende.

Sömngång och andra liknande beteenden Det har rapporterats fall där patienter i sömnen gjort saker de inte kommer ihåg, då de vaknar efter att ha tagit sömnmedel. Detta kan vara sömngång, att köra bil, laga och äta mat, efonera eller ha sex. Om någon i din närhet märker sådana reaktioner, kontakta läkaren.

Minnesrubbningar ( amnesi ) Zolpidem ratiopharm kan orsaka minnesrubbningar i flera timmar efter intaget. För att minimera denna risk ska du försäkra dig om att du kan sova ostört i 7–8 timmar.

om du har kortvariga andningsuppehåll när du sover (sömnapnésyndrom).

Allmänna uppgifter om effekter som har observerats efter användning av detta läkemedel och andra liknande sömnmedel beskrivs nedan.

Zolpidem ratiopharm och liknande sömnmedel ska inte användas:

Vanlig dos är Vuxna Den rekommenderade dagliga dos en för vuxna är 2 tabletter Zolpidem ratiopharm 5 mg eller 1 tablett Zolpidem ratiopharm 10 mg (motsvarande 10 mg zolpidemtartrat/dag).

Användning av Zolpidem ratiopharm under en längre tid kan leda till fysiskt eller psykiskt beroende. Om du plötsligt slutar att ta Zolpidem ratiopharm, kan du drabbas av abstinensbesvär (se avsnitt 2, ”Var särskilt försiktig med Zolpidem ratiopharm”).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Allmänna symptom och/eller symptom vid administrerings­stället: Trötthet.

Psykiatriska och ”paradoxala” reaktioner Zolpidem ratiopharm kan orsaka olika typer av beteendestörningar som t.ex. rastlöshet, oro, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar ( psykos er), raseri, mardrömmar, hallucinationer, sömngång, olämpligt beteende, ökade sömnrubbningar och andra beteendestörningar. Dessa reaktioner förekommer oftare hos äldre. Tala om för din läkare om du får sådana symtom då användningen av Zolpidem ratiopharm bör avslutas.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare): Psykiska störningar:

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg.dat./Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen.

Hudutslag, nässelutslag, klåda, överdriven svettning.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Tillvänjning Om du efter några veckors behandling märker att du inte får samma effekt av tabletterna som du fick i början av behandlingen, bör du kontakta din läkare eftersom justering av din dos kan behövas.

Patienter med kronisk andnöd Vissa läkemeden mot sömnlöshet kan försämra andningsförmågan.

Du ska inte använda alkohol under behandlingen eftersom detta kan ändra och förstärka effekten av zolpidem på ett oförutsägbart sätt. Förmågan att utföra uppgifter som kräver ökad koncentrationsförmåga blir ytterligare sämre på grund av denna kombination.

Läkemedel som förstärker aktiviteten av vissa leverenzymer, t.ex. rifampicin (för behandling av tuberkulos ), kan försvaga effekten av Zolpidem ratiopharm.

Minskad sexuell lust ( libido ). Hud:

Zolpidem ratiopharm ska inte användas under graviditeten, speciellt inte under de första 3 månaderna, eftersom det inte finns tillräckligt med data för att utvärdera säker användning av Zolpidem ratiopharm under graviditet och amning. Även om Zolpidem ratiopharm inte har visat några missbildningar eller skadliga effekter på foster i djurstudier, har säkerheten under graviditet hos människan inte bekräftats.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats. Sök.

Zolpidem ratiopharm innehåller laktos. Om Du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Läkemedlet ska tas tillsammans med vätska omedelbart före sänggåendet. Se till att du kan sova ostört i 7-8 timmar.

Upplever saker som inte är verkliga (hallucinationer), upprördhet, mardrömmar.

Sluta inte att ta Zolpidem ratiopharm plötsligt. Svårigheter att sova kan återkomma i förstärkt form, eventuellt tillsammans med humörsvängningar, ångest och rastlöshet. Abstinenssymtomen kan bestå av huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest och spänning, sömnrubbningar, rastlöshet, förvirring och irritabilitet. I svåra fall kan känslan av verklighetsuppfattning (derealisation), känslan av att ha förlorat sin identitet (depersonalisation), domning och stickningar i armar och ben, överkänslighet mot ljus, buller och fysisk berörning, hallucinationer eller epileptiska anfall förekomma. Eftersom risken för abstinenssymtom är större efter ett plötslig avbrytande av behandlingen kommer läkaren att ge dig råd om att behandlingen ska avslutas genom att gradvis minska dos en (Se avsnitt 2. ”Beroende” och ”Utsättningssymtom”

Tillverkare : Merckle GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Tyskland.

Centrala och perifera nervsystemet:

om du lider av svår muskelsvaghet ( myastenia gravis ).

Barn och ungdomar Zolpidem ratiopharm får inte användas hos barn och ungdomar under 18 år.

Vid överdosering med enbart Zolpidem ratiopharm har nedsatt medvetandegrad, varierade från extrem sömnighet till lindrig koma, rapporterats.

Om du får biverkning ar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Om du har glömt att ta en dos innan du gick och lade dig men kommer på det under natten, kan du ta den missade dos en, förutsatt att du fortfarande kan sova ostört i 7 till 8 timmar. Om detta inte är möjligt, ta inte tabletten förrän du går till sängs nästa kväll. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Utsättningssymtom Vid plötsligt avslutad behandling, kan sömnrubbningar återkomma i förstärkt form (s.k rebound-effekt ). Det kan förekomma tillsammans med andra reaktioner såsom humörsvängningar, ångest och rastlöshet (se avsnitt 3. Om du slutar att ta Zolpidem ratiopharm).

Dessa biverkning ar förekommer oftare hos äldre patienter. Biverkning arna är:

till patienter med allvarlig leversjukdom. De har en ökad risk för hjärnskada ( encefalopati ).

Onormal kroppshållning vid gång, läkemedelstolerans, fall (främst äldre patienter och när Zolpidem ratiopharm inte tas enligt ordination ). Lever: Förhöjda levervärden. Immun­systemet:

om du har svåra andningsbesvär.

starka smärtstillande medel (narkotiska analgetika ). Ökad eufori kan uppstå vilket kan leda till ökat psykologiskt beroende. muskelavslappnande medel.

Speciella patientgrupper Försiktighet ska iakttas när bensodiazepin er och bensodiazepinbesläktade läkemedel (såsom Zolpidem ratiopharm) ges till:

läkemedel mot ångestsjukdomar, lugnande medel.

Zolpidem ratiopharm är ett sömnmedel som hör till gruppen bensodiazepinbesläktade läkemedel. Det används vid korttidsbehandling av sömnsvårigheter.

Tabletterna är packade i blisterförpackningar som är packade i en kartong med 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100, 500 filmdragerade tabletter. Zolpidem ratiopharm finns också att få i tablettburkar med 30, 100 eller 500 tabletter förseglade med en barnsäker förslutning.

Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Zolpidem ratiopharm.

Denna bipacksedel godkändes senast den Förpackningsinfo Skyddsinfo Egenvårdsinfo Miljöinfo.

Zolpidem ratiopharm 5 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, bikonvexa och märkta med ”ZIM” och ”5” på ena sidan. Zolpidem ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, bikonvexa med en brytskåra och märkning ”ZIM” och ”10” på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Redan existerande depression kan framträda vid användning av Zolpidem ratiopharm eller andra sömnmedel.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare): Psykiska störningar: Förvirring, irritabilitet. Ögon: Dubbelseende.

Läkaren talar om för dig när och hur du avslutar behandlingen.

ska eventuella underliggande sjukdomar behandlas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Övriga innehållsämnen är Tablettens kärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, hypromellos. Tablettens dragering: hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E 171).

Yrsel med balansförlust ( vertigo ). Mag-tarmkanalen:

Om behandlingen av sömnrubbningarna inte har någon effekt efter 7–14 dagar, kan detta tyda på en psykisk eller fysisk sjukdom som bör kontrolleras.

Andra läkemedel kan påverkas av Zolpidem ratiopharm. De kan i sin tur påverka hur pass bra Zolpidem ratiopharm verkar. Du kan känna en ökad sömnighet när Zolpidem ratiopharm används i kombination med läkemedel som nämns nedan:

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress.

Diarré, illamående, kräkningar, magont.

Plötslig svullnad av läppar, kinder, ögonlock, tunga eller svalg. Rapportering av biverkningar.

Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala.

Hur länge ska du ta Zolpidem ratiopharm Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Vanligtvis kan den vara från några dagar upp till 2 veckor, men inte över 4 veckor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

läkemedel för behandling av allergi er med en samtidig lugnande effekt (lugnande antihistamin er).

Allmänt Före behandlingen med Zolpidem ratiopharm.

Rastlöshet, aggressivitet, vanföreställningar, ilska, psykisk störning ( psykos ), sömngång, olämpligt beteende och andra beteendestörningar, minnesrubbningar ( amnesi ) som kan vara förknippade med olämpligt beteende (se även avsnitt 2”Var särskilt försiktig med Zolpidem ratiopharm ”). Sådana biverkning ar förekommer oftare hos äldre.


Zolpidem ratiopharm 10 mg